กาฬสินธุ์ออกคำสั่ง (ฉบับที่17) เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(โควิด-19)

จังหวัดกาฬสินธุ์ออกคำสั่งที่ 14365/2563 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยสรุปดังนี้

1.งดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้นายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวกำกับ ดูแลและควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้าย เดินทาง เข้า-ออก นอกเขตตำบลที่ตั้งสถานที่ทำงาน

2.ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมและมีคนมาชุมนุมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการด้านสาธารณสุข ขออนุญาตต่อนายอำเภอในท้องที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ก่อนดำเนินการจัดงานอย่างน้อย 7 วัน

3.ให้มีผู้จัดงานหรือผู้จัดกิจกรรม ทางธุรกิจ คมนาคม มหรสพ สนามกีฬา ที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่น ซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อความใกล้ชิดสัมผัสและแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้

บริการตรวจวัดอุหภูมิร่างกาย/ให้สวมหน้ากากอนามัย/เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร /ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำกิจกรรมและหลังทำกิจกรรม/จัดที่ล้างมือด้วยสบู่ และแอลกอฮอล์/ลงทะเบียนเข้า-ออกการทำกิจกรรม

4.ให้นายอำเภอ-ผู้กำกับการสถานีตำรวจท้องที่มอบหมายผู้รับผิดชอบในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำกับการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการ

5.งดจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอย ทวารดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด ปีที่ 2”

6.ให้ตลาด และตลาดนัด / สวนสาธารณะ/วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรรมทางศาสนา /สถานที่บันเทิง ปฏิบัติตามมาตรการ

7.ให้สถานบริการปิดบริการภายในเวลา 24.00 น.

8.ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการ

9.ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ล้างมือ และเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

Share via
Copy link
Powered by Social Snap