โครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเป็นของโครงการ

ราษฎรตำบลเสาเล้าและตำบลใกล้เคียงได้รับความเดือนร้อนในการเดินทางและการขนส่งทางการเกษตรระหว่างตอนใต้ของตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี กับด้านทิศเหนือของตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด และตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านอ่างเก็บน้ำลำปาว โดยต้องใช้แพข้ามฟาก แต่สามารถเดินทางได้ในช่วงที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น


กรมทางหลวงชนบท ได้ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมถนนต่อเชื่อม และดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยรูปแบบโครงการเบื้องต้นเป็นสะพาน คสล. ขนาด 2 ช่องจราจร ยาว 1,300 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมระยะทาง 4.900 กิโลเมตร ซึ่งโครงการนี้นอกจากทำให้การเดินทางระหว่างชุมชนสองฝั่งลำน้ำมีความสะดวกและปลอดภัยแล้วยังช่วยย่นระยะทางการคมนาคมและขนส่งจากอำเภอหนองกุงศรีมายังอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งมีระบบเกิดความสมบูรณ์ ทำให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
2. ทำให้นโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและ บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
3. การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีเพียงพอ และได้มาตรฐาน
4. ด้านที่อยู่อาศัย พาณิชกรรม และอุตสาหกรรมบริการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีระบบ
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมในชุมชน

 

ที่มา : http://www.drr-lampaobridge.com

140,494 total views, 168 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
10 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap