อธิบดีสถ.ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กกาฬสินธุ์ ผลักดันหมู่บ้านสุขสันต์รักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว จ.กาฬสินธุ์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยการย้ายและรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุณฑริกาวาส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธงชัยศรีอำนวย ให้เป็นศูนย์ฯ เดียว มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน

จากนั้นเยี่ยมชมกองทุนคัดแยกขยะของชุมชนหมู่ที่ 9 ต.บัวขาว ที่ทางเทศบาลเมืองบัวขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวขาว และกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้จัดให้มีโครงการ “หมู่บ้านสุขสันต์ ร่วมใจกันรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝั่งกลบ ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และสามารถลดภาวะโรคติดต่อต่างๆได้

1,031 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap