ร้านซ่อมรถแต่งซิ่ง-ท่อเสียงดังมีหนาว ระวางจำคุกไม่เกิน 6 เดือนและมีโทษปรับ

ชาวบ้านร้องเรียนกรณีพฤติกรรมของเด็กแว้นแต่งรถซิ่ง-ท่อเสียงดัง วอนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านขาย-ซ่อมอุปกณ์แต่งซิ่งในพื้นที่

ตามที่ มีกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมแข่งรถซิ่ง-ท่อเสียงดัง ในหลายพื้นที่ของอำเภอหนองกุงศรีจนสร้างความลำคาญต่อประชาชนในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านร้องเรียนหน่วยงานรับผิดชอบเข้มงวดกวาดขันวินัยจราจรทั้งตัวกลุ่มวัยรุ่นและร้านจำหน่าย-ซ่อมอุปกรณ์รถแต่งซิ่ง-ท่อเสียงดัง ผลกระทบทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณติดถนนหลักนอนไม่หลับเพราะมีรถแต่งซิ่งเสียงดังตอนกลางคืน

ซึ่งตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 3 ระบุว่าหากผู้ใดผลิต ครอบครอง จําหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือการทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากกระทําการนั้นในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการตระเตรียม ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางให้ถือว่าผู้นั้นกระทําในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก โดยต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4,494 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap