อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการห่วงใยประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ พลเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหนองกุงศรี เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น โดยมีนายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี ประธานพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี  2562 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองจนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข้ปัญหาในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม 


ดังนั้นกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรภาครัฐ ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 257 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประธานสภาฯ กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และผู้นำสตรีหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน วิทยากรโดย นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวข้อ “บริบทสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย” นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน”

 

1,346 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap