เชิญชวนเที่ยงานงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

กำหนดการจัดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

– กิจกรรมทะเลรง /สาธิตการทำธุง

– ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

– นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

– ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

– ผู้แทนจากทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอตั้งขบวนแห่บริเวณลานจอดรถ (ขบวนธุง/เครื่องบวงสรวง)

เวลา 16.00 น.

– ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางมาถึง

เวลา 16.30 น.

– เคลื่อนขบวนไปยังพระธาตุยาคู

– พิธีเปิด

– นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน

– ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

– พิธีทานธุง

– พิธีบวงสรวง

– การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 19.00 น.

– การแสดงแสง สี เสียง

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

– กิจกรรมทะเลรง /สาธิตการทำธุง

– ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

– นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธง

– ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธงเพื่อสักการะพระธาตุยาคูเวลา

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

– กิจกรรมประกวดธุง

เวลา 14.00 น.

– ชุมชนบ้านเสมา แห่บั้งไฟรอบหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม

เวลา 16.00 น.

– การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เวทีตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด)

เวลา 17.00 น.

– การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 19.00 น.

– การแสดง แสง สี เสียง

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

เวลา 06.30 น.

– ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณพระธาตุยาคู

– พระสงฆ์ 65 รูป ถึงบริเวณพิธี

เวลา 07.30 น.

– ประธานมาถึงบริเวณพิธี

– ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าพระธาตุยาคู (พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป)

เวลา 08.30 น.

– กิจกรรมทะเลรง / สาธิตการทำธุง

– ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด / ตลาดโบราณ

– นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

– ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 09.00 น.

– ขบวนบั้งไฟ รำกลองยาวของชาวบ้านแห่รอบพระธาตุยาคู (โดยชุมชนตำบลหนองแปน)

– จุดบั้งไฟเสี่ยงทาย (โดยชุมชนตำบลหนองแปน)

เวลา 10.00 น.

– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น.

– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

– พิธีสรงน้ำพระธาตุยาคู

เวลา 11.30 น.

– หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ อำเภอทุกแห่ง ภาคเอกชน

มูลนิธิ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุยาคู

– ตั้งขบวนสักการะหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุยาคู

เวลา 14.30 น.

– ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

เวลา 14.39 น.

– รถอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานถึงยังบริเวณทางเข้า

– ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเข้าสู่ขบวน

– เคลื่อนขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน พร้อมขบวนเครื่องสักการะตามเส้นทางที่กำหนดไปยังบริเวณลานพระธาตุยาคู

– ประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นยังบุษบกที่จัดเตรียมไว้

– บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

– ประธานในพิธีกลับมายังที่นั่งรับรอง

– ขบวนเครื่องสักการะจากทุกอำเภอ และ อปท. ในเขตอำเภอกมลาไสย จำนวน 18 ขบวน เข้าประจำยังจุดที่กำหนด

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาองค์พระธาตุยาคู และถวายเครื่องสักการะบริเวณด้านหน้า

– ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– ประธานประจำที่นั่ง

– ขบวนนางรำจำนวน 1,000 คน เคลื่อนเข้าสู่บริเวณลานพิธี

– การแสดงชุด “วิสาขปุณณมี ศรีนคราฟ้าแดดสงยาง”

– รำบูชาพระธาตุยาคู ชุดฟ้อนกัลยาบูชาธุง สืบสานตำนานพระธาตุยาคู จำนวน 1,000 คน

– พราหมณ์ (ดร.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ) นำกล่าวคำบูชาและคำถวายน้ำสรงพระธาตุ

– วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านหมายรับสั่ง

– ประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานลงจากบุษบก (พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา)

– ประธานในพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระธาตุยาคู

– ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ นำคณะฯ แห่ผ้าห่มพระธาตุเวียนรอบองค์พระธาตุยาค 3 รอบ แล้วนำผ้าห่มองค์พระธาตุ

– พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำพระธาตุ และเวียนเทียนรอบพระธาตุ

– ประธานในพิธี กราบสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 17.30 น.

– ประชาชนพร้อมกันเพื่อร่วมพิธีปฏิบัติธรรม ณ บริเวณพระธาตุยาคู

เวลา 18.20 น.

– พระสงฆ์ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี (10 รูป)

เวลา 18.30 น.

– ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีปฏิบัติธรรม และพิธีเวียนเทียน

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

– กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการทำธุง

– ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

– นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

– ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู/

เวลา 16.00 น.

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุค)

เวลา 17.00 น.

– การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

– กิจกรรมทะเลธุง / สาธิตการทำธุง

– ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

– นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

– ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 16.00 น.

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุด)

เวลา 17.00 น.

– การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

– กิจกรรมทะเลธุง / สาธิตการทำธุง

– ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

– นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

– ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

เวลา 16.00 น.

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุค)

เวลา 17.00 น.

– การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

– กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการทำธุง

– ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุด /ตลาดโบราณ

– นิทรรศการ/องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางและความรู้เกี่ยวกับธุง

– ประชาชน/ นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพื่อสักการะพระธาตุยาคู

 เวลา 16.00 น.

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีเฮือนอีสานย้อนยุด)

เวลา 17.00 น.

– การรำบูชาพระธาตุ

เวลา 18.00 น. เป็นตั้นไป

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีกลาง)

หมายเหตุ

1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. การแต่งกาย

2.1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิด การแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน สุภาพบุรุษสวมโสร่ง เสื้อโทนสีเหลืองสุภาพสตรี นุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบ เสื้อพื้นเมืองสีเหลือง หรือชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง

2.2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 พิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู (ช่วงบ่าย)

– ประธานในพิธีและข้าราชการที่ร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานแต่งเครื่องแบนปกติขาว ประชาชน แต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน สุภาพบุรุษสวมโสร่ง เสื้อโทนสีเหลือง สุภาพสตรี นุ่งผ้าชิน ห่มสไบ เสื้อพื้นเมืองสีเหลือง หรือชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง

2.3 วัน / เวลา นอกจากข้างตัน แต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน ชุดพื้นถิ่นโทนสีเหลือง หรือชุดสุภาพ

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 1,929 total views,  2 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap