อสม.กาฬสินธุ์ลุยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงรับเชื้อโรคประจำฤดูฝน และหยอดทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน ประสบผลสำเร็จเป็นพื้นที่ปลอดโรคติดต่อและไข้เลือดออก 100%

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่สุขศาลาบ้านตูม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายอำนวย ภูทองกลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตูม (รพ.สต.) พร้อมด้วยนางมุกดา พละชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและคัดกรองโรคเบื้องต้น โดยมีนางละมุล ภักดีนอก ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม หมู่ 4 ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการ

นายอำนวย ภูทองกลม ผู้อำนวยการ รพ.สต.กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรคประถิ่นหรือโรคประจำฤดูต่างๆ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เป็นสภาวะเหมาะสมที่อาจจะเกิดโรคต่างๆ หากไม่มีการเฝ้าระวังและป้องกัน ซึ่งโรคต่างๆที่อาจจะมากับฤดูฝน ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น ไข้ฉี่หนู ไข้หวัด ปอดบวม โรคทางเดินอากาศ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก แลโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคอื่นๆ เช่น สารก่อมะเร็ง ความดัน เบาหวาน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุ

นายอำนวยกล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคประจำฤดูดังกล่าว จึงได้นำเจ้าหน้าที่ พยาบาล ประจำ รพ.สต.และ อสม.ทำการตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน โดยมีการตรวจเข้มในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งออกตรวจสุขภาพให้กับผู้ป่วยติดบ้าน และมารดาเพิ่งคลอด เด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคได้ง่าย จากพฤติกรรมการนอน การกิน โดยให้ความรู้ด้านการป้องกัน การสังเกตอาการ และการใช้ยา

“นอกจากนี้ ในส่วนของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ได้รณรงค์ให้ทุกครัวเรือน กำจัดแหล่งน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่ โดยให้หมั่นตรวจตรา ปฏิบัติทุกวัน ขณะเดียวกันภาชนะกักเก็บน้ำ ก็ต้องมีฝาปิดอย่างมิดชิด หรือปล่อยปลาชนิดกินลูกน้ำ หรือหยอดทรายอะเบท ก็จะสามารถป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกอย่างได้ผล ซึ่งทำการรณรงค์ทุกหมู่บ้าน มีการติดตามผลทุกสัปดาห์ และสรุปผลการดำเนินการปฏิบัติงานของ อสม.ทุกเดือน จึงเป็นพื้นที่ปลอดผู้ป่วยโรคติดต่อหรือไข้เลือดออก100%” นายอำนวยกล่าว

867 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap