กาฬสินธุ์ทบทวนการป้องกัน ควบคุม และการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนการป้องกัน ควบคุม และการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563

นางสาวนงนุช โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กล่าวว่า การประชุมทบทวนการป้องกัน ควบคุม และการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2563 เพื่อพัฒนาเครือข่ายแพทย์และบุคลากร ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของทีมแพทย์และบุคลากรผู้รบผิดชอบงานโรคไข้เลือดออก และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับจังหวัด ระดับอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ ๗.๑ ขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายแพทย์และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไข้เลือดออก และทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT ) จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap