สสจ.กาฬสินธุ์ อบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2563 น. ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 พร้อมกล่าวโอวาทแก่ข้าราชการใหม่ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ข้าราชการใหม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กพ. กำหนด และเพื่อให้มีความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการอบรมสัมมนา จำนวน 11 หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า 43 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2563 โดยมีนายนัฐวุฒิ ไผ่ผาด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมข้าราชการใหม่ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

Share via
Copy link
Powered by Social Snap