มาแล้ว !! กรมขนส่งทางบก เปิดต่อใบขับขี่ 8 มิ.ย. นี้ ต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ภายหลังผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ระยะที่ 3 ระบุจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัย เริ่ม 8 มิ.ย.63

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกเริ่มจะให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยเบื้องต้นประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อจัดกลุ่มเปิดให้บริการดังนี้ ช่วงแรกเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน และช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิ์ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิ์ในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับช่วงแรกเปิดให้บริการวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย กระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงานได้แก่ 1.การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย 2.การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ 3.การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ 4.การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 5.ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก

6.การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม 7.การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ 9.การเปลี่ยนประเภทจากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี

10.การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้ 11.การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปีที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ส่วนช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบัน การศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อนให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการดังนี้ ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถเช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือการกลับมาของโรครอบ 2 ในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกมีการบริหารจัดการ เพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการในวิถีใหม่ New Normal เพื่อลดความแออัดในสถานที่ราชการ โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย ตั้งแต่การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาติดต่อราชการ การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือเทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์อย่างสม่ำเสมอ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap