มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรกาฬสินธุ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 2,500 ผืน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2,500 ผืน

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ราษฎรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ และทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและสามารถให้ความช่วยเหลือราษฎรได้ทันการณ์

สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทรงให้ติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้มีจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละ 300 ผืน อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอละ 250 ผืน และอำเภอนาคู จำนวน 500 ผืน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาล ทหาร ตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมมอบ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap