ด่วน ! รร.หนองกุงศรีวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันโควิด-19

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามประกาศโรงเรียนเรื่องหยุดเรียนด้วยพิเศษ (เพิ่มเติม) ปิดเรียนระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 ระบุเป็นมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบมีผู้ปกครองของนักเรียนเป็นจำนวนมากเดินมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก และจะปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ออกประกาศหยุดเรียนด้วยพิเศษ (เพิ่มเติม) โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลองใหม่ของประเทศไทย มีการแพร่เชื้ออย่างเร็ว โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อให้มาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดแป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโรคที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน อันเนื่องมาจากในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ มีผู้ปกครองของนักเรียนเป็นจำนวนมากเดินมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก และพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนที่นักเรียนของโรงเรียนอาศัยอยู่โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักเรียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดของเชื้อโรคดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และ 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกาศหยุดเรียพิเศษ ดังนี้ 1.โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ปิทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 และเปิดทำการสอนอีกครั้ง วันที่ 18 มกราคม 2564 ทั้งนี้ครูจะจัดทำใบงานการบ้าน ให้นักเรียนำกลับไปที่บ้าน และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2.ให้คณะครูและบุคลากร รวมถึงผู้มาติดต่อราชการโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อย่างเคร่งครัด) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 ลงชื่อ นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

Share via
Copy link
Powered by Social Snap