ล่าสุด ! สอบท้องถิ่นปี 64 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา ครูผู้ช่วย 22 วิชาเอก 1,069 อัตรา

เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ ได้เปิดเผยร่างรับสมัครสอบแข่งขัน ก.สถ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระเพื่อทราบที่ 3.1 
  3.1 รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

   ข้อเท็จจริง
   1. จังหวัดได้รายงานการตรวจสอบตำแหน่งว่างและยืนยันตำแหน่งและอัตราของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง ที่ อปท.ประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยจังหวัดได้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลแล้วไม่เกิน 40% เป็นไปตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีจำนวนตตำแหน่งและอัตรว่างที่ อปท. ร้องขอมาทั้งสิ้่น 68 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา โดยจำแนกได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)
   

1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีตำแหน่งว่าง 21 ตำแหน่ง 545 อัตรา
2) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีตำแหน่งว่าง 25 ตำแหน่ง 2,812 อัตรา
3) ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีตำแหน่งว่าง 22 สาขาวิชาเอก 1,069 อัตรา

   

2. คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมและมีมติในการเตรียมการและดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ได้เชิญมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 มานำเสนอความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างนๆ และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
2) เห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยกำหนดตำแหน่งและอัตราว่างที่จะรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ตามจังหวัดรายงาน และหากมีการรายงานขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีประกาศรับสมัคร ให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งยันในตำแหน่งดังกล่าวด้วย
3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในแต่ละตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตามมติ กสถ.ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อใช้ประกอบกับประกาศรับสมัคร

4) เห็นชอบร่างประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ดังนี้
                – ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
                – รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9-31 มีนาคม 2564
                – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
                – การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2564

CR : เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ วันที่ 28 มกราคม 2564

Share via
Copy link
Powered by Social Snap