กาฬสินธุ์นายกอบจ.ป้ายแดงแถลงนโยบายยึดหลักพัฒนากาฬสินธุ์บ้านเราต้องดีกว่านี้

นายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ป้ายแดงแถลงนโยบาย 9 ด้าน ยึดหลักการพัฒนา “กาฬสินธุ์บ้านเรา ต้องดีกว่านี้”พร้อมเปิดตัวทีมบริหารขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้หลุดพ้นจากจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ และให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ นายวรากร ภูอาภรณ์ ประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ซึ่งในการประชุมนายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์ได้แถลงนโยบาย 9 ด้านต่อสภาอบจ.กาฬสินธุ์ ยึดหลักการพัฒนา “กาฬสินธุ์บ้านเรา ต้องดีกว่านี้” โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.ทั้ง 30 เขต และประชาชนเข้าร่วมประชุมและรับฟัง
ทั้งนี้นายชานุวัฒน์ ได้แถลงนโยบายโดยมีหลักการพัฒนา “กาฬสินธุ์บ้านเรา ต้องดีกว่านี้” เพื่อให้หลุดพ้นจากจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะของอบจ.กาฬสินธุ์ โดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีมาพัฒนากาฬสินธุ์บ้านเรา ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวกาฬสินธุ์อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหานำมาแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี


สำหรับนโยบาย 9 ด้านประกอบด้วย 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเส้นทางคมนาคม ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ได้มาตรฐาน ให้มีความสะดวกรวดเร็ว กระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อีกทั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา พร้อมทั้งติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดน่าจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ บุคลากร เครื่องจักรกล ให้กับหน่วยงานส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ด้านแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างพอเพียงและทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินในรูปแบบการเจาะบ่อบาดาล พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันและความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ
2.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาว จ.กาฬสินธุ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสร้างกิจกรรม รูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลายและแปลกใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
3.ด้านการเกษตร ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร การปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
4.ด้านการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ กิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน จัดหาให้มีบุคลากรครูผู้สอนให้เพียงพอ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่โรงเรียน เด็ก เยาวชน ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียม
5.ด้านการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนรักกีฬา เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพิ่มทักษะด้านการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ 6.ด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างความเข้มแข็งชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ตามสมควรแก่กรณี และส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7.ด้านการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ในระดับครัวเรือน ตั้งแต่กระบวนการผลิต เพื่อบริโภคจนถึงการจำหน่ายผลผลิต เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การสร้างนวัตกรรมสินค้าซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า สร้างรายได้ และส่งเสริมระบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชนในจังหวัดให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด
8.ด้านการบริหารจัดการ การบริหารราชการและปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของอบจ.กาฬสินธุ์ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือและความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
9.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่น โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนบริการด้านสาธารณสุขให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
อย่างไรก็ตามภายหลังประชุมและแถลงนโยบายเสร็จสิ้น นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์ยังได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งทีมบริหาร โดยได้มีการแต่งตั้งให้นายชัย คูสกุลรัตน์ และ นางวิไลพร นิพัฒน์ เป็นรองนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เพื่อที่จะร่วมกันทำงานผลักดันนโยบายและพัฒนา จ.กาฬสินธุ์อีกด้วย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap