กาฬสินธุ์ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนามน ในการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการติดเชื้อในกลุ่มประชากรเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.สุภัทรา สามัง หัวหน้ากลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพฯ นายธนาเดช อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนามน ในการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการติดเชื้อในกลุ่มประชากรเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ซึ่งในวันนี้มีการเก็บตัวอย่างจำนวน 85 ราย และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารรับรองผู้เข้าอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน โดยสามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 60 เตียง และอาคารโรงอาหาร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ ที่สามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 48 เตียง

Share via
Copy link
Powered by Social Snap