หนองกุงศรีประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2661 – พ.ศ.2565 และโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 )

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมศรีลำหนองแสน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ปลัดอาวุโส อ.หนองกุงศรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอหนองกุงศรี พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี เพื่อพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2661 – พ.ศ.2565  และโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 )

Share via
Copy link
Powered by Social Snap