ผู้ว่ากาฬสินธุ์แจ้งนายอำเภอช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยโรคลัมปีสกินในโค กระบือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีโรคระบาดลัมปีสกินในสัตว์ชนิดโคและกระบือ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดที่ กส 0021/ว 3889 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือเกษตร กรณีโรคระบาด ชนิดโรคลัมปีสิน ในสัตว์โค กระบือ โดยสาระสำคัญในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโรคระบาดในสัตว์ในพื้นที่ในหลายอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา และแจ้งแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร นั้น

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต,เทศบาล) ไม่มีงบเพียงพอ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการในการช่วยเหลือประชาชนให้อำเภอรวบรวมเอกสาร พร้อมทั้งประชุม ก.ข.ภ.อ. ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือและดำเนินการให้ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ต่อไป

Share via
Copy link
Powered by Social Snap