หนองกุงศรีพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย สะสม 14 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มจำนวน 26 ราย สะสม 398 ราย ส่วนอำเภอหนองกุงศรีพบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย โดยที่ 388 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเพศชาย อายุ 38 ปี อาชีพค้าขายผักในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ภูมิลำเนา อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีโรคประจำตัว เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ทำให้อำเภอหนองกุงศรี สะสมแล้ว 14 ราย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap