เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 พบ 62 ราย สะสม 610 ราย ส่วนที่อำเภอหนองกุงศรี พบสถิติยอดสูงสุด 10 ราย ซึ่งทั้งหมดเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยมีข้อมูลดังนี้

รายที่  1 (รายที่ 555 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ขณะป่วย หอพักจันทร์กระจ่าง ซอยพยอม 7 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ รับส่งสินค้า ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.พระนครศรีอยุธยา)

รายที่  2 (รายที่ 556 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ หญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ขณะป่วย หอพักจันทร์กระจ่าง ซอยพยอม 7 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.พระนครศรีอยุธยา และทำงานที่จ.ประทุมธานี)

รายที่  3 (รายที่ 559 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ขณะป่วย หอพักสิริอพาทเม้นท์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษาฝึกงาน ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.ปทุมธานี)

รายที่ 4 รายที่ (560 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ขณะป่วย หอพักสิริอพาทเม้นท์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษาฝึกงาน ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไข้ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.ปทุมธานี)

รายที่ 5 รายที่ (561 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ หญิง อายุ 2 ปี ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ ในปกครอง ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไข้ มีน้ำมูก (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.สมุทรปราการ)

รายที่ 6 รายที่ (562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ขณะป่วย หอพักสิริอพาทเม้นท์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษาฝึกงาน ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ลิ้นไม่รับรส (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.ปทุมธานี)

รายที่ 7 รายที่ (563 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ ชาย อายุ 31 ปี ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเลาขวัญ อำเภอหนองเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพ พนักงานบริษัท ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.สมุทรปราการ)

รายที่ 8 รายที่ (564 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ขณะป่วย หอพักสิริอพาทเม้นท์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 105 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษาฝึกงาน ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.ปทุมธานี)

รายที่ 9 รายที่ (565 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.สมุทรปราการ)

รายที่ 10 รายที่ (559 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ขณะป่วย หอพักสิริอพาทเม้นท์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษาฝึกงาน ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไอ ปวดศรีษะ (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.ปทุมธานี)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap