กาฬสินธุ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารแจ้งให้ นร.เรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นส่วนครูให้มาทำงานปกติ

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ แจ้งนักเรียนให้เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5274/2564 ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 โดยให้เปิดเรียนแบบนั่งเรียนวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 ส่วนครูและเจ้าหน้าที่ให้มาปกติงานหน้าที่ตามปกต

Share via
Copy link
Powered by Social Snap