ตรวจสอบสถานที่กักกันโรคโควิด-19 ที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นจัดให้สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่

เปิดสถานที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้สำหรับผู้เดินทางมาจาก 10 จังหวัดพื้นที่เข้มงวดสูงสุด เข้ามาจังหวัดกาฬสินธุ์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap