ข้อมูลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่ม 608 พบอำเภอหนองกุงศรีฉีดวัคซีนได้เพียงร้อยละ 33.42

เว็บไซต์ระบบรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ของกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 กลุ่มโรค และกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 พบอำเภอร่องคำฉีดฉีดวัคซีนครอบคลุมมากที่สุดถึงร้อยละ 63.47 ส่วนอำเภอหนองกุงศรีพบได้เพียงร้อยละ 33.42

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มประชาชนกลุ่มเสียง ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประชาชนป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคทางเดินหายใจ/โรคหัวใจและหลอดเลือด/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไตวายเรื้ัอรัง/โรคมะเร็ง/โรคอ้วน) และสตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบมีครอบคลุมแบ่งเป็น 3 สีคือ สีเขียวฉีดได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 28 ตำบล สีเหลืองฉีดได้ร้อยละ 25-49 จำนวน 77 ตำบล และสีแดงฉีดได้ต่ำกว่าร้อยละ 25 จำนวน 30 ตำบล รวมทั้งหมด 135 ตำบลของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://203.157.186.113/map/

ส่วนในอำเภอหนองกุงศรี พบว่ามีข้อมูลการฉีดวัคซีนครอบคลุมได้ร้อยละเพียง 33.42 และแยกเป็นร้อยตำบลพบว่ายังไม่มีตำบลในอำเภอหนองกุงศรีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 สีเหลืองจำนวน 8 ตำบล คือ ตำบลหนองใหญ่ร้อยละ 44 ตำบลหนองบัวร้อยละ 36 ตำบลดงมูลร้อยละ 35 ตำบลลำหนองแสนร้อยละ 34 ตำบลหนองกุงศรีร้อยละ 34 ตำบลเสาเล้าร้อยละ 32 ตำบลโคกเครือร้อยละ 29 ตำบลหนองกุงศรีร้อยละ 26 และตำบลสีแดง จำนวน 1 ตำบล คือตำบลหนองสรวงได้เพียงร้อยละ 22

ขณะที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี ประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ที่ตึกผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองกุงศรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 043-881106 ต่อ 120

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap