กระทรวง ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน ครูต้องฉีดวัคซีน 85 %

กระทรวงศึกษาธิการ ออกหลักเกณฑ์เปิดเรียน โดยครูต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 85% ขณะที่นักเรียน เป็นเพียงข้อแนะนำว่าควรรับวัคซีน พร้อมเปิดช่องให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Onsite กับ Online ได้

วันนี้ (28 ก.ย.2564) กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศหลักเกณฑ์ การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก สำหรับโรงเรียนพักนอน ซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox: Safety zone in School มาตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค.2564

ส่วนระยะที่ 2 สำหรับโรงเรียนประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่เดือน ก.ย.2564 ซึ่งการจะเปิดโรงเรียนได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ

สำหรับสถานศึกษา ครู-บุคลากร ต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ขณะที่นักเรียน-ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ระหว่างการเปิดภาคเรียน ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสานก็ได้ โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 ม.

ที่มา : ThaiPBS

Share via
Copy link
Powered by Social Snap