กาฬสินธุ์ รมช.เกษตรฯลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่กาฬสินธุ์

รมช.มนัญญาลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมสหกรณ์ขยายพื้นที่เพาะปลูกสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ โดยเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรให้การต้อนรับ


โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 พร้อมมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกนำไปปลูก เพื่อเป็นวัตถุดิบในการพัฒนายาต้านไวรัสโควิด – 19 ตามโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกรของ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีแปลงปลูกของสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด จำนวน 5 ไร่ กล้าพันธุ์ 39,000 ต้น และสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด จำนวน 5 ไร่ กล้าพันธุ์ 40,000 ต้น

ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอยางตลาด ที่ร่วมกันพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ และจะเป็นโอกาสให้กับสหกรณ์ในการต่อยอด ขยายผลและเพิ่มพื้นที่ปลูกให้กับสมาชิกสหกรณ์รายอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้นเยี่ยมชมและร่วมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสหกรณ์ต่างๆ ทั้งน้ำมะม่วง เจลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีมมะม่วงมหาชนก น้ำพริกปลาแห้ง ข้าวแต๋นน้ำแตงโม และมันทอดกรอบปรุงรส รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของ จ.กาฬสินธุ์ และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของสหกรณ์ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เช่น ผ้าไหมแพรวา ตะกร้าสานมือ ผักปลอดภัย ข้าวสาร และถุงมือเอนกประสงค์ที่ผลิตจากยางพารา

จากนั้นช่วงบ่ายเวลา 14.00 น.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ชมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก และร่วมทำ “สลัดโรล”ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ก่อนที่จะปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด และเป็นสมาชิกผู้ปลูกผักแปลงใหญ่หลากหลายชนิดทั้ง ผักสลัดต่าง ๆ ผักตระกูลกวางตุ้ง รวบรวมส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นหลักและจำหน่ายหน้าฟาร์ม การออกบูธแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า และจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ โดยสมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 10,000 บาท ต่อเดือน ซึ่ง ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงเรือน จำนวน 600,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
โดยในอนาคตสหกรณ์ฯ จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและขยายพื้นที่ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มความหลากหลายของผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มโดยได้รับรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Prac-tices) มีโรงคัดบรรจุที่ผ่านมาตรฐาน GMP และการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน

จากนั้นนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางไปมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ให้กับครอบครัวเด็กพิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.กาฬสินธุ์ เยี่ยมชมตลาดนัดต้นยางของเทศบาลตำบลยางตลาด พร้อมมอบเกียรติบัตรตลาดอาหารปลอดภัย และเดินทางไปรับฟังปัญหาของเกษตรกรและประชาชนที่ศูนย์หญ้าแฝกเพื่อพัฒนาเด็กพิการ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap