กาฬสินธุ์ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังไทยต้านโกง

ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรม และนำประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ร่วมกันรับฟังแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์

โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งสิ้น 152 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ A หรือระดับคะแนน 85-94.99คะแนน จำนวน 67 หน่วยงาน และผ่านการประเมินระดับ AA หรือคะแนน 95-100 คะแนน จำนวน 21 หน่วยงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่โคช และกรรมการชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด

ด้านนางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ประธานชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทางชมรมได้มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในภาคประชาชนในการร่วมกันดูแล ตรวจสอบ และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไปให้ได้ 100 % อันเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเองเพื่อให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ รวมถึงมีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap