กาฬสินธุ์เปิดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงทางอาหาร

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 ลงพื้นที่คัดเลือกบุคคลต้นแบบและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” พร้อมเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่น้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นรูปธรรม

ที่บ้านโพนสวาง ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” อยู่เย็น เป็นสุข ” พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” อยู่เย็น เป็นสุข ” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ และคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้ โดยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นางเย็นจิตร จองหนาน พัฒนาการอ.สหัสขันธ์ นายพูลศักดิ์ โพธิแท่น ส.อบจ.อ.สหัสขันธ์ นายจีรศักดิ์ จราฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านโพนสวาง นำชาวบ้านและเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.สหัสขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการประกวดเพื่อเชิดชูบุคคลและหมู่บ้านที่น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 แต่ละอำเภอก็จะมีการคัดเลือกเอาหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้ามาประกวด ทั้ง 18 อำเภอ โดยยึดหลักของความมีเหตุมีผล พอประมาณ รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คูคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ที่จะปลูกฝังให้ชาวกาฬสินธุ์และประชาชนชาวไทยทั่วไปได้น้อมนำเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะนำความสุขมาให้กับชีวิตจริง ๆ

ทั้งนี้ การดำเนินการลงพื้นที่เสมือนเป็นการเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความตื่นตัวและกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อ สรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” อยู่เย็น เป็นสุข ” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีผลดำเนินงานดีเด่น รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2563 ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้ เข้าใจการดำเดินชีวิตวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

นายอุทัยฯ กล่าว

นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของบ้านโพนสวางมีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งคนในหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะวงกลองยาวที่สร้างความบันเทิงให้กับชุมชนตลอดทุกฤดูกาล โดยบ้านโพนสวาง เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน Otop นวัติวิถี สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของอ.สหัสขันธ์ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงและสัมผัสถึงวิถีกลิ่นไอคนพื้นถิ่นสไตล์บ้านโพนสวาง ต.นามะเขือ ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งบ้านโพนสวางเมื่อมาถึงแล้วจะเจอช่างฝีมือ เลื่องลือผ้าไหมมัดหมี่ มากมีเครื่องจักสาน โบราณสถานรอยพระพุทธบาท น้อมนำศาสตร์พระราชานำพาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็งของศูนย์ประสานงานองค์กรระดับชุมชน อย่างมาก โดยเฉพาะครัวเรือนต้นแบบ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Share via
Copy link
Powered by Social Snap